Skip to content

Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de LOPD

levensdraad.com informeert, in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen over de bescherming van persoonlijke gegevens, dat persoonlijke gegevens die zijn verzameld via formulieren op de website: levensdraad.com, zijn opgenomen in specifieke geautomatiseerde verzamelingen van gebruikers van levensdraad.com-websites.

Het doel van het verzamelen en geautomatiseerd verwerken van persoonlijke gegevens is het onderhouden van commerciële relaties en het uitvoeren van informatie, training, advies en andere activiteiten van levensdraad.com.

Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan die entiteiten die nodig zijn om het bovengenoemde doel te bereiken.

levensdraad.com neemt de nodige maatregelen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en op het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

De gebruiker kan te allen tijde de rechten van toegang, bezwaar, rectificatie en annulering uitoefenen zoals uiteengezet in de bovengenoemde Verordening (EU). Deze rechten kunnen door de gebruiker zelf worden uitgeoefend via e-mail naar het volgende adres: [email protected].

De gebruiker verklaart dat alle door hem verstrekte gegevens waar en correct zijn en verbindt zich ertoe deze bij te werken en te informeren over eventuele wijzigingen aan levensdraad.com.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens:

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Bij levensdraad.com verwerken we uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld via de website: levensdraad.com, voor de volgende doeleinden:

  1. Bij het bestellen van goederen en diensten aangeboden door levensdraad.com, om de contractuele relatie te onderhouden, evenals om de website te beheren, administreren, informeren, leveren en verbeteren.
  2. Het verzenden van informatie die vereist is voor de formulieren op levensdraad.com.
  3. Verzenden van nieuwsbrieven, evenals commerciële informatie over acties en/of advertenties van levensdraad.com en de branche.

We herinneren u eraan dat u op elke manier en op elk moment bezwaar kunt maken tegen het verzenden van commerciële communicatie door een e-mail te sturen naar het hierboven vermelde adres.

De velden in deze records zijn verplicht, want als u deze gegevens niet verstrekt, is het niet mogelijk om de gestelde doelen te bereiken.

Hoe lang worden de verzamelde persoonsgegevens bewaard?

De verstrekte persoonsgegevens worden bewaard zolang de zakelijke relatie wordt onderhouden of u niet om verwijdering verzoekt en voor de periode waarin wettelijke aansprakelijkheid voor de geleverde diensten kan ontstaan.

legitimatie:

De verwerking van uw gegevens vindt plaats op de volgende rechtsgronden die deze legitimeren:

  1. Verzoek om informatie en / of sluiting van een contract voor levensdraad.com-diensten, waarvan de voorwaarden in elk geval aan u beschikbaar zullen worden gesteld, vóór de mogelijke sluiting van het contract.
  2. Vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming, zolang wij u informeren door u dit privacybeleid te verstrekken, dat u na het lezen en als u ermee akkoord gaat, kunt accepteren door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, zoals als het aanvinken van het daarvoor bestemde vakje.

Als u ons uw gegevens niet of onjuist of onvolledig verstrekt, kunnen we niet reageren op uw vraag, waardoor we u niet de gevraagde informatie kunnen verstrekken of het servicecontract kunnen uitvoeren.

Gegevens verzameld door servicegebruikers

In gevallen waarin de gebruiker bestanden met persoonlijke gegevens op gedeelde hostingservers plaatst, is levensdraad.com niet verantwoordelijk voor het niet naleven van de AVG door de gebruiker.

Gegevensopslag volgens LSSI

levensdraad.com deelt mee dat het als aanbieder van datahostingdiensten en in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli 2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI), de benodigde informatie voor een periode van maximaal 12 maanden opslaat. om de oorsprong van de gehoste gegevens en het tijdstip waarop de service is gestart te identificeren. Het bewaren van deze gegevens doet geen afbreuk aan de vertrouwelijkheid van communicatie en mag alleen worden gebruikt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of voor de bescherming van de openbare veiligheid door ze ter beschikking te stellen aan rechters en/of rechtbanken of een ministerie dat dit vereist.

De overdracht van gegevens aan de staatstroepen en het korps zal plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Copyright levensdraad.com

levensdraad.com is de eigenaar van alle auteursrechten, intellectuele en industriële eigendomsrechten, knowhow en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud van levensdraad.com en de daarin aangeboden diensten, evenals programma’s die nodig zijn voor hun implementatie en informatie die daarmee verband houdt .

Verveelvoudiging, publicatie en/of niet-privé gebruik van alle of een deel van de inhoud van de website levensdraad.com zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.

Intellectuele eigendom van software

De gebruiker moet software van derden die door levensdraad.com wordt geleverd respecteren, zelfs als deze gratis en/of algemeen beschikbaar is.

levensdraad.com heeft de nodige exploitatierechten en intellectuele eigendomsrechten op de software.

De gebruiker verwerft geen rechten of licenties op de bestelde service, op de software die nodig is om de service te verlenen, of op technische informatie die wordt gebruikt om de service te controleren, behalve de rechten en licenties die nodig zijn om de bestelde services uit te voeren en alleen voor de duur van de bestelde diensten.

Voor alle activiteiten die buiten de uitvoering van het contract vallen, heeft de gebruiker een schriftelijke toestemming van levensdraad.com nodig, en het is de gebruiker verboden toegang te krijgen tot, de configuratie, de structuur en de bestanden van de servers die behoren tot levensdraad.com te openen, te wijzigen en te bekijken, uitgaande van burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen die zich kunnen voordoen in servers en beveiligingssystemen als direct gevolg van nalatig of kwaadwillig handelen van zijn kant.

Intellectuele eigendom van gehoste inhoud

Het is verboden om de diensten van levensdraad.com te gebruiken in strijd met de bepalingen van de wet op de intellectuele eigendom, in het bijzonder:

  • Gebruik in strijd met de Spaanse wet of in strijd met rechten van derden.
  • Het publiceren of verzenden van inhoud die naar de mening van levensdraad.com agressief, obsceen, beledigend, illegaal, racistisch, xenofoob of lasterlijk is.
  • Cracki, serienummers van programma’s of andere inhoud die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
  • Verzameling en/of gebruik van persoonsgegevens van andere gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming of in strijd met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van dergelijke gegevens.
  • Gebruik van de domeinmailserver en e-mailadressen om ongevraagde massaberichten te versturen.

De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website, de verzonden en opgeslagen informatie, hyperlinks, vorderingen van derden en juridische stappen met betrekking tot intellectuele eigendom, rechten van derden en de bescherming van minderjarigen.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving en de principes van het functioneren van de website, elektronische handel, auteursrechten, handhaving van de openbare orde, evenals universele principes van internetgebruik.

De gebruiker zal levensdraad.com vrijwaren van de door levensdraad.com gemaakte kosten in elk geval waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is, inclusief juridische kosten en honoraria, zelfs in het geval van een niet-definitieve rechterlijke beslissing.

Bescherming van opgeslagen informatie

levensdraad.com maakt back-ups van de inhoud die op zijn servers is geplaatst, maar is niet verantwoordelijk voor het verlies of het per ongeluk verwijderen van gegevens door gebruikers. Het garandeert ook geen volledig herstel van gegevens die door gebruikers zijn verwijderd, omdat de gegevens mogelijk zijn verwijderd en/of gewijzigd in de tijd die is verstreken sinds de laatste back-up.

De aangeboden diensten, met uitzondering van specifieke back-updiensten, omvatten niet het herstel van de inhoud die is opgeslagen in back-ups gemaakt door levensdraad.com, wanneer het verlies te wijten is aan de gebruiker; in dit geval zal een vergoeding worden vastgesteld op basis van de complexiteit en het volume van het herstel, altijd onder voorbehoud van aanvaarding door de gebruiker.

Het herstellen van verwijderde gegevens is alleen bij de prijs van de service inbegrepen als de inhoud verloren is gegaan om redenen die kunnen worden toegeschreven aan levensdraad.com.

Commerciële communicatie

Als onderdeel van de toepassing van de LSSI. levensdraad.com zal geen advertenties of promotionele informatie verzenden via e-mail of andere gelijkwaardige elektronische communicatiemiddelen die niet eerder zijn besteld of uitdrukkelijk zijn geautoriseerd door de ontvangers hiervan.

In het geval van gebruikers met wie een eerdere contractuele relatie is aangegaan, heeft levensdraad.com het recht om commerciële informatie over levensdraad.com-producten of -diensten te sturen die vergelijkbaar zijn met die welke oorspronkelijk met de klant zijn overeengekomen.

In ieder geval kan de gebruiker, na bevestiging van zijn identiteit, via de kanalen van de klantenservice verzoeken om geen verdere commerciële informatie te ontvangen.